ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายบัตรและข้อปฎิบัติในการใช้บริการ E–San Ticket

ผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ บริษัท E-San Ticket จำกัดตามรายการด้านล่าง

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายบัตรและข้อปฎิบัติในการเข้าชมการแสดงนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ใช้สำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงของ บริษัท E–San Ticket จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรแก่ผู้จัดการแสดงจัด (“ผู้จัดการแสดง”) มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตประชาสัมพันธ์และจัดการงานแสดงการแสดงโชว์การแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆ (“การแสดง”)ที่จัดขึ้นในสถานที่จัดงานที่ระบุไว้บนบัตรชมการแสดง(“สถานที่จัดงาน”) ซึ่งเป็นบัตรชมการแสดงที่ได้จำหน่ายไป(“บัตร”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esanticket.com

2. ในการซื้อบัตรการแสดงนั้นผู้ที่ซื้อบัตรเพื่อเข้าชมการแสดงด้วยตนเอง(“ผู้ซื้อบัตร”) ให้ถือว่าผู้ซื้อบัตร ได้ตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วกรณีที่ผู้ซื้อบัตรได้ทำการซื้อบัตรในนามของผู้อื่น(“ผู้ถือบัตร”)ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อบัตรที่จะต้องแจ้งผู้ถือบัตรให้รับทราบว่ามีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงจะต้องแจ้งผู้ถือบัตรว่าผู้ถือบัตรจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงได้ที่ใดบ้างผู้ถือบัตรมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด หากมีการใช้บัตรเพื่อเข้าไปในสถานที่จัดงานแล้วนั้นถือว่าผู้ถือบัตรได้ยอมรับและยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้บัตรในการเข้าชมการแสดงในสถานที่จัดงานได้

3. ข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อบัตรเพื่อนำไปจำหน่ายและบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย
  3.1 ในกรณีที่ไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดหรือ E–San Ticket บัตรไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อเสนอจำหน่ายในราคาพิเศษหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆ หรือแลกเปลี่ยนหรือเพื่อการกุศลทั้งนี้ตลอดจนการจัดทำแพ็กเกจรวมบัตรกับที่พักการเดินทางอาหารหรือเครื่องดื่มหรือร่วมรายการกับการจัดโปรโมชั่นต่างๆ และโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
  3.2 บัตรสามารถซื้อได้จาก www.esanticket.com
  3.3 E–San Ticket มีสิทธิในการยึดและยกเลิกบัตรใดๆก็ตามที่ได้ตรวจสอบพบว่าบัตรดังกล่าวได้มาด้วยวิธีการตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดงานและ E–San Ticket
  4.1 ทาง E–San Ticket ไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการร้องเรียน ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแสดง อาทิ คุณภาพของโปรดักส์ชั่น หรือคุณภาพของการแสดง เนื่องจากกรณีดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการร้องเรียนงานแสดงที่ E–San Ticket จะเป็นผู้จัดงานแสดงด้วยตนเอง
  4.2 ผู้จัดมีสิทธิที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนกำหนดการหรือเปลี่ยนตัวศิลปินหรือผู้แสดงหรือเปลี่ยนแปลงการโฆษณาราคาเวลาแสดงสถานที่ผังที่นั่งหรือความจุผู้ชมโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถือบัตรใดๆทั้งสิ้น
  4.3 ผู้จัดและ/หรือ E–San Ticket มีสิทธิที่จะเลื่อนยกเลิกขัดขวาง ให้หยุดการแสดงหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือบัตรหรือบุคคลใดเข้าสถานที่จัดงานสถานที่จัดงานเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายสถานการณ์อันตรายหรือสาเหตุอื่นๆ โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือบัตร

5. ความปลอดภัย เพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และ ความสนุกของทุกท่านที่เข้าชมงานการแสดง ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  5.1 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำหรือประกาศจากทางทีมงาน E–San Ticket และ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้างานและความปลอดภัยที่กำหนดโดย E–San Ticket หรือ ผู้จัดอย่างเคร่งครัด
  5.2 ในการเข้าแถวชมการแสดงโปรดเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อการแสดงสิ้นสุดลงโปรดเดินทางออกจากสถานที่จัดงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  5.3 กรุณาดูแลทรัพย์สินส่วนตัวด้วยตัวท่านเอง ทางผู้จัดและ E–San Ticket จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน อาทิ ทรัพย์สินสูญหาย หรือ ทรัพย์สินถูกโจรกรรม
  5.4 ผู้ถือบัตรรับทราบว่าอาจเกิดอันตรายได้ในบางการแสดงรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
  5.5 ผู้ถือบัตรรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแสดงและถือว่าอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแสดงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรรวมถึงเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือบัตร ทางผู้จัดและ E–San Ticket ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการบาดเจ็บปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างหรือหลังจากการแสดงรวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะการป่วยทางการแพทย์ใดๆ

6. เงื่อนไขในการการเข้าชมการแสดง
  6.1 ผู้ถือบัตรทุกคนจะต้องมีบัตรเพื่อเข้าชมการแสดง โปรดรับทราบว่าบัตรไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
  6.2 บัตรเข้าชมการแสดงมีไว้สำหรับเข้าชมการแสดงเท่านั้น ไม่รวมบริการอื่นในนอกเหนือจากใช้ในการเข้าชมการแสดง(เช่น ที่พัก เครื่องดื่ม ฯลฯ) ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เฉพาะ
  6.3 หากผู้ถือบัตรมาถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรเข้าชมการแสดง ยกเว้นจะมีช่วงพักการแสดง
  6.4 E–San Ticket มีสิทธิ์ตามที่เห็นสมควรในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือบัตรเข้าชมการแสดงหรือบุคคลใดๆ เข้าไปในบริเวณสถานที่จัดงานหรือเชิญตัวออกจาก สถานที่จัดงานหากพบเห็นพฤติการณ์ดังต่อไปนี้
    6.4.1 บัตรเสียหายชำรุดปลอมแปลงหรือเลียนแบบหรือไม่ได้ซื้อจากจุดจำหน่าย
    6.4.2 บุคคลที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยภายในการแสดง
    6.4.3 บุคคลที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบภายในระหว่างที่มีการแสดงหรือภายในสถานที่จัดการแสดงและ/หรือกำลังอยู่ในสภาวะมึนเมาในลักษณะที่ไม่อาจควบคุมตนเองได้
    6.4.4 บุคคลที่สวมใส่เสื้อในเชิงพาณิชย์ทางการเมือง หรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นสินค้าที่เป็นทางการหรือเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตามความเหมาะสม
    6.4.5 บุคคลซึ่งลักลอบเข้าไปในสถานที่จัดงานสถานที่จัดงานหรือพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
    6.4.6 บุคคลที่ปฏิเสธการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามจากเจ้าหน้าที่
    6.4.7 สภาพอากาศที่เลวร้ายหรือกรณีที่มีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือสาเหตุอื่นๆที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ถือบัตร
    6.4.8 บุคคลที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
  จะไม่มีการคืนเงินหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

7. สิ่งของต้องห้าม
  - เครื่องบันทึกเสียง
  - กล้องวีดีโอ
  - อาวุธทุกชนิด
  - เครื่องประดับที่ทำจากโลหะ
  - กระป๋องทุกชนิด
  - ขวดแก้ว และ ของมีคม
  - สายโซ่เหล็กทุกชนิด
  - ดอกไม้ไฟ
  - สารเสพติดทุกชนิด

8. ผู้ซื้อบัตรสามารถรับบัตรได้ในวัน เวลา และสถานที่ที่ทาง E–San Ticket แจ้งไว้บน www.esanticket.com

9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า